บริษัทนานมีบุ๊คส์ Nanmeebooks
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม Association for the Development of Environmental Quality : ADEQ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Education, Khon Kaen University
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Faculty of Education, Burapha University
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย THAI PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ National Science Museum (Thailand)
หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ Education New Zealand
เบส เพลย์เฮ้าส์ BASE Playhouse
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Education, Kasetsart University
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Faculty of Education, Silpakorn University