คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Education, Kasetsart University

คณะศึกษาศาสตร์มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนิสิต ส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการคิด และการบริการวิชาการเชิงรุกเกี่ยวกับการพัฒนาการคิด และศาสตร์ทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยในปัจจุบันคณะมีหลักสูตรและโครงการทันสมัย ต่าง ๆ เช่น หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะข้ามศาสตร์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ทั้ง Up skill และ Re skill ให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมรรถนะการคิด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ วิทยากรโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยครูชาวต่างชาติ จากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น

Hot Items

Video Promo

Contact Us