สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม Association for the Development of Environmental Quality : ADEQ

ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี เป็นศูนย์ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังาน,สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ ผ่านรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ายฝึกอบรม,การศึกษาดูงาน,การท่องเที่ยงเชิงนิเวศ และรูปแบบอื่นๆ รองรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

Hot Items

Last Updated 2021-10-14
Download Bourchue

Contact Us