คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Faculty of Education, Silpakorn University

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับปริญญาเอก และมีการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต มุ่งมั่นทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาบัณฑิต ด้วยคณาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ มีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติ

Hot Items

Video Promo

Contact Us