Social Emotional Learning (SEL) เรียนรู้...อารมณ์...สังคม... ร่วมพัฒนา “ทักษะชีวิต (Life Skills) ด้วยการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
วาระสำคัญของการศึกษา ในโลกที่ไม่แน่นอน..และไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เกือบสองปีมาแล้วที่ วิกฤตการณ์จากโรคระบาดโคโรนา ไวรัส (โควิด-19) สร้างผลกระทบต่อการเรียนรู้ ของเด็กทั่วโลก ให้ต้องปรับตัวสู่การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ และรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของโรงเรียน สถานการณ์นี้ สร้างความวิตกกังวลในเรื่อง “คุณภาพ และความเหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษา” และยังส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในเรื่องอื่น ๆ อีกด้วย ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเรียนรู้ที่แท้จริงไม่ได้มุ่งแค่การเรียนรู้ในเรื่องวิชาการ โลกการเรียนรู้ในห้องเรียนและโรงเรียน ครอบคลุมถึงเรื่องการสร้างทัศนคติ ทักษะ และสมรรถนะต่างๆที่จำเป็นสำหรับอนาคต และเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และพัฒนาการของเด็ก
“ทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์” เป็น "เรื่องสำคัญ" ที่ได้รับการกล่าวถึงและอภิปรายอย่างกว้างขวางในวาระนโยบายทางการศึกษาทั่วโลกในปัจจุบัน
การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Learning: SEL) มุ่งสนับสนุนให้ผู้เรียน ตระหนักรู้ความคิดและอารมณ์ทั้งของตน และผู้อื่น เข้าใจ และมีความเห็นอกเห็นใจ สามารถจัดการ สื่อสารกับผู้อื่นในชุมชนของตน และโลกแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
นี่เป็นเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้ EDUCA 2021 เลือกการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ (SEL) เป็นแนวคิดหลักที่จะครอบคลุมทุกหัวข้อเป็นหัวใจสำคัญในงานเทศกาลมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปีในรูปแบบออนไลน์ ของ EDUCA 2021 ทั้งในส่วนของการประชุมนานาชาติ เวิร์กชอป ฟอรั่มพิเศษ และทุกกิจกรรมภายในงานมานำเสนอ และสร้างความเข้าใจแก่ ครู ครูใหญ่ นักการศึกษา นิสิตครู ผู้มีอำนาจตัดสินใจเชิงนโยบาย ผู้ปกครองและสาธารณชน เตรียมเด็กไทยให้พร้อม มีทักษะการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ (SEL) นำสู่การพัฒนาความสามารถและศักยภาพสูงสุดในสถานการณ์ที่ท้าทาย

ที่สำคัญที่สุด คือ SEL ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจนิยาม "การเรียนรู้" ที่กว้างขวาง และถูกต้อง สร้างทักษะและความพร้อมแก่พวกเขา เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต...พร้อมเผชิญกับโลกที่ไม่แน่นอน..และไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

กิจกรรมหลัก

PRE-EDUCA
5 - 9 ตุลาคม 2564 รูปแบบสัมมนาออนไลน์สดแบบ Exclusive
EDUCA 2021
18 - 22 ตุลาคม 2564
รวมทุกกิจกรรมสุดยอดสัมมนาเวิร์กชอป
ฟอรั่มเสวนาพิเศษ (Special Forums)
สัมมนาพิเศษเชิงปฏิสัมพันธ์ (Online Webinars)
เวิร์กชอปไทยและนานาชาติรวมกว่า 90 หัวข้อ (Video on-demands)
และกิจกรรมเกมสนุกลุ้นรับของรางวัล (Social Activities)