Partners

Hosts

คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย สวทศ.
ที่ประชุมสภาคณบดีฯ ทปคศ.
สภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ส.ค.ศ.ท.
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

Co-Host

Co-Hosts

Partners

Partner

Organized By