คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Education, Khon Kaen University

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ "ครูมืออาชีพ"การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน “จิตสาธารณะ” เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ ชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

Hot Items

Last Updated 2021-10-14
Download Bourchue

Video Promo

Contact Us