คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Faculty of Education, Burapha University

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถานบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการผลิตครูอันยาวนานเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 และสถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศของสถาบันผลิตครูมืออาชีพเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของประเทศ และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการศึกษาแห่งอาเซียนและสากล

Hot Items

Last Updated 2022-09-20
Download Bourchue

Contact Us