การจัดการความเครียดทางการเงินสำหรับครู

การจัดการความเครียดทางการเงินสำหรับครู
วิทยากร / สังกัด :
  • อ. ดร.รพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์ - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

การจัดการความเครียดทางการเงินเป็นการสร้างบรรยากาศที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ โดยจูงใจให้ครูปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณครูจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียด การลดความคิดหมกมุ่น การปรับพฤติกรรมส่งผลเสียกับการเงิน การเรียนรู้เป็นคุณค่าเชิงประสบการณ์กับบทละครทางการเงินที่เคยทำผิดพลาด การรู้จักและเข้าใจความเสี่ยงทางการเงิน และการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับกำลังความสามารถของตน การฝึกควบคุมตนเองเพื่อให้เกิดวุฒิภาวะทางการเงิน โดยการใช้เทคนิคทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเครียด

RELATED