เติบโตได้ท่ามกลางความไม่ปกติ : ชุมชนกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรและผู้ประกอบการ

เติบโตได้ท่ามกลางความไม่ปกติ : ชุมชนกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรและผู้ประกอบการ
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร. ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อาจารย์ ดร. พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ผอ. จำรัส นวลมา - ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
  • ครูบุณยวัฒน์ ไพพิจิตร - ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
  • ครูนภัสชา ศรีเสนพิลา - ครูชำนาญการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี
  • ครูชุติกาญจน์ ถิ่นมาส - ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)

เรื่องเล่าของครูในห้องเรียนถึงมุมมองการบริหาร จาก 4 โรงเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นสถานศึกษาสังกัดเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

RELATED