โรงเรียนนวัตกรรมสร้างนักเรียนนวัตกร

โรงเรียนนวัตกรรมสร้างนักเรียนนวัตกร
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ - คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ผศ.ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ดร. กษมา ป้องกัน - ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
  • ดร. อรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
  • ดร. สุทธิวัฒน์ มากมี - ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองเสือ
  • ดร. ฉันทนา ภุมมา - ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองศาลา
  • ครูปานทิพย์ ดอนขันไพร - ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระสี่มุม
  • ครูดลภูมิ สุริยันต์ - ครู โรงเรียนวัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บำรุง)

การขับเคลื่อนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นการพัฒนานวัตกรรม การบริหารโรงเรียนด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการเป็นนวัตกร ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมตามมาตรฐานการศึกษาชาติและนโยบาย“สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นนครแห่งคุณภาพ การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา” สู่ความสำเร็จ 5 ดาว ได้แก่
1) ด้านความปลอดภัย
2) ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
3) ด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19
4) ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
5) ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา

RELATED