"แค่ออกแรงไม่เท่ากับ Active" : กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงรุก

"แค่ออกแรงไม่เท่ากับ Active" : กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงรุก
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร. ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การออกแบบรายวิชาพลศึกษา ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลผู้เรียน ด้วยหลักแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักการพลศึกษา

RELATED