จิตวิทยาสร้างสุขจากครูสู่นักเรียน

จิตวิทยาสร้างสุขจากครูสู่นักเรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • เรือเอก ดร.ฐาพล สมสกุล - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • คุณกัญจณ์ หริ่งรอด - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

บ่อยครั้งในการเรียนการสอนอาจเกิดสถานการณ์ตึงเครียด ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดระหว่างครูและนักเรียน สถานการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งสิ้น 

จิตวิทยาสร้างสุขในหัวข้อนี้จะสร้างบทสนทนาและแบ่งปันแนวคิด หลักการ และวิธีการ ในการสร้างความสุขของคุณครูในการเรียนการสอน ที่เน้นเรื่องของ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด (mindset) การเป็นตัวแบบที่ดี (Modeling) การมีความยืดหยุ่นทางความคิด (Flexibility) และความสามารถในการปรับตัว (Adaptibility) ต่อสถานการณ์ต่างๆ 

หลักจิตวิทยานี้จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้คุณครูมีความสุขในการสอน สามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์ตึงเครียดต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังส่งผลถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้และความสุขในการเรียนของนักเรียนต่อไป

RELATED