ล้มได้ ลุกเป็น : คุณลักษณะใหม่ที่นักเรียนและครูไทยขาดไม่ได้

ล้มได้ ลุกเป็น : คุณลักษณะใหม่ที่นักเรียนและครูไทยขาดไม่ได้
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร. อารี พันธ์มณี - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาฯ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ดร. จอมขวัญ เลื่องลือ - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

การล้มแล้วกลับมายืนได้อีกครั้งเป็นคุณลักษณะสำคัญของมนุษย์ในยุคที่อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงเร็ว แต่เมื่อคุณครู นักเรียน ต้องเผชิญกับปัญหาและความไม่แน่นอนในชีวิต เราจะฟื้นตัวคืนกลับสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว จากความเข็มแข็งภายในตัวเราเองได้อย่างไร ชวนมาทำความรู้จักและเสริมสร้าง "ความหยุ่นตัวทางอารมณ์" (Resilience) ได้ในกิจกรรมนี้

หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด

RELATED