แนวคิดชุมชนการเรียนรู้แบบ N2LC เพื่อการพัฒนาครูไทยให้ไปต่อได้ด้วยกัน

แนวคิดชุมชนการเรียนรู้แบบ N2LC เพื่อการพัฒนาครูไทยให้ไปต่อได้ด้วยกัน
วิทยากร / สังกัด :
  • ดร. พิรุณ ศิริศักดิ์ - ผู้บริหารโรงเรียนราชินีบน
  • คุณศิรากาญจน์ เลิศสัฒนนนท์ - นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีบน
  • ผศ.ดร. นิติกร อ่อนโยน - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal Learning Community หรือ N2LC) เป็นกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูที่ก่อรูปขึ้นในโรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร ในช่วงปีการศึกษา 2563-2564 ซึ่งสถานการณ์โควิด-19 กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการเรียนการสอนแบบผสมผสานในทุกมิติ ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนผ่านสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทที่พลิกผันของโลก ด้วยเหตุนี้ รูปแบบ วิธีการและเทคนิคของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูจึงต้องปรับให้เอื้อต่อการทำงานในสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังคงไว้ซึ่งหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community หรือ PLC) ผลของ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ในยุคโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะสำคัญที่ครูและนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคหลังโควิด-19 ได้แก่ สมรรถนะการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สมรรถนะการทำงานแบบผสมผสาน สมรรถนะการรู้ดิจิทัล และสมรรถนะการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สมรรถนะเหล่านี้คืออะไรและสำคัญอย่างไรในยุคหลังโควิด-19 ครูและเด็กจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะเหล่านี้ผ่าน N2LC ได้อย่างไร ติดตามเรียนรู้และร่วมอภิปรายได้ในหัวข้อนี้

RELATED