การพัฒนาของเล่นเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

การพัฒนาของเล่นเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
วิทยากร / สังกัด :
  • คุณเปรมชัย บุญเรือง - นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  • คุณศศิธร กุมเหลา - นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นำเสนอแนวทางและเทคนิคในการพัฒนาเพื่อยกระดับของเล่นธรรมดาสู่ของเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นำไปสู่การเพิ่มพูนแรงจูงใจและสร้างคุณค่าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่นรูปแบบต่างๆ ที่เด็กๆ ได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่พบเจอจากการเล่นของเล่นวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง (Learning by playing) และท้าทายความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดต้นแบบของเล่นสู่นวัตกรรมต่อไป

วัตถุประสงค์

- แบ่งปัน เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวการแนวทางและเทคนิคในการพัฒนาและใช้ของเล่นเป็นสื่อในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนไทย โดยยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่น (Maker Space) สำหรับเด็กและเยาวชนไทยในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์"

RELATED