อ่านอย่างไรได้ครบทุกมิติ : เสริมทักษะการอ่านผ่าน Picture Cues

อ่านอย่างไรได้ครบทุกมิติ : เสริมทักษะการอ่านผ่าน Picture Cues
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล - มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษฯ

การเข้าอบรมหัวข้อนี้ ทุกท่านจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และแรงบันดาลใจของการพัฒนาการอ่านและการเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่เด็กทุกคน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการอ่านและการเสริมสร้างคุณธรรมผ่านกระบวนการวิจัย เทคนิคการสอน ตลอดจนตัวอย่างการใช้นวัตกรรม หนังสือนิทาน ชุด “เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน ด้วยสื่อนิทานสร้างสรรค์”

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

บทความที่เป็นแรงบันดาลใจให้วิทยากร

หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด

RELATED