ครูเปลี่ยน (วิธีสอน) นักเรียนปรับ (พฤติกรรม)

ครูเปลี่ยน (วิธีสอน) นักเรียนปรับ (พฤติกรรม)
วิทยากร / สังกัด :
  • อ. ดร.กุสุมา ยกชู - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนทำให้พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยจูงใจให้นักเรียนปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณครูเรียนรู้การประเมินพฤติกรรม สามารถเลือกใช้เทคนิคทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ทำความเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนและสามารถปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ลดลง เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

RELATED