พัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานผ่าน PLC: Value Creation ได้ทั้งครูและผู้เรียนเป็นนวัตกร

พัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานผ่าน PLC: Value Creation ได้ทั้งครูและผู้เรียนเป็นนวัตกร
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ - สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • ผศ. ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ - สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

RELATED