ห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ 4 : “Learn for Life & Living Skills” สนับสนุนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และการดำรงชีพอย่างไรให้เห็นผล

ห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ 4 : “Learn for Life & Living Skills” สนับสนุนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และการดำรงชีพอย่างไรให้เห็นผล
วิทยากร / สังกัด :
  • อ. รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
  • อ.ดวงพร ว่องวทัญญู - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
  • อ.เรวดี สันถวไมตรี - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
  • อ.ธฤษวรรณ คุณยศยิ่ง - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และไร้ทิศทางจนคาดการณ์ได้ ยากว่าจะเกิดอะไรขึ้น การเตรียมตัวนักเรียนให้มีทักษะชีวิต และ ทักษะการดำรงชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญโดยควรคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล

การพัฒนาทักษะชีวิต และ ทักษะการดำรงชีวิตพื้นฐานเหล่านี้ครูสามารถบูรณาการองค์ความรู้ร่วมไปกับการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนต่างๆได้ เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนมีความพร้อมในการรับมือและจัดการตนเอง ให้สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นเต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความสุข

RELATED