การออกแบบการเรียนรู้ศิลปศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรทางสังคมในเยาวชน

การออกแบบการเรียนรู้ศิลปศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรทางสังคมในเยาวชน
วิทยากร / สังกัด :
  • อาจารย์พิสิฐ น้อยวังคลัง - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้สตีมศึกษา และศิลปศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรเพื่อแก้ไขปัญหาในสังคม ประยุกต์ใช้ทักษะทางการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่วิธีการคิดและพัฒนาจนสร้างเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรม สร้าง branding ให้ภาพลักษณ์ในการนำเสนอต่อสาธารณะมีความน่าสนใจและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวนักเรียนเอง

RELATED