นวัตกรรมหลักสูตร เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพผู้เรียนกับชุมชน ในยุค Next Normal

นวัตกรรมหลักสูตร เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพผู้เรียนกับชุมชน ในยุค Next Normal
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ - คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • รศ.ดร. พูนสุข อุดม - ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • อาจารย์เอกชัย ภูมิระรื่น - อาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) และ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • รศ.ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อาจารย์ ดร. สุวิมล สพฤกษ์ศรี - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ดร. สุวรรณ พิณตานนท์ - นักวิชาการอิสระ

กระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพ อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการนิเทศแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาวิชาชีพของครู โดยคำนึงถึงครู ผู้เรียนและชุมชนเป็นสำคัญ

RELATED