บวก + บวก...ผนวกพลังสร้างคุณค่าชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่

บวก + บวก...ผนวกพลังสร้างคุณค่าชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่
วิทยากร / สังกัด :
  • ศ.ดร. ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาฯ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • อาจารย์จันทิมา ขณะรัตน์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาฯ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เพื่อเสริมสร้างพลังบวก ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจของผู้เรียน และจะได้ทราบถึงแนวทางในการเสริมสร้างพลังบวกสำหรับผู้เรียน

RELATED