การสร้างสรรค์คุณค่าในการออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ

การสร้างสรรค์คุณค่าในการออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะมีความหมายต่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องต้องกัน ส่งผลต่อการมุ่งไปยังผลลัพธ์ที่จับต้องได้

RELATED