เมื่อผู้นำปรับ ครูพร้อมเปลี่ยน ? : กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมศักยภาพของครูในโรงเรียน

เมื่อผู้นำปรับ ครูพร้อมเปลี่ยน ? : กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมศักยภาพของครูในโรงเรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาฯ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ดร. ณรัฐกร อิ่มใจจิตต์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาฯ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การทำงานจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา

RELATED