ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้จริงด้วยการเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียน

ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้จริงด้วยการเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ - คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ผศ.ดร. ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ผศ.ดร. อรพิณ ศิริสัมพันธ์ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ดร. สรวิชญ์ เรือนแก้ว - ผู้อำนวยการ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
  • ผอ. ธีระพล บุญสุข ผู้อำนวยการ - โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม
  • อาจารย์ทัชชา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - โรงเรียนจิตรลดา

แนวทางการเปลี่ยนวัฒนธรรมของโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนในมิติต่างๆผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทของ
1.“ผู้อำนวยการ” สู่การเป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้”
2.”ครู” สู่การเป็น “ครูผู้เรียนรู้”
เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ฐานความคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู การพัฒนาบทเรียนร่วมกันและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ CO5-Steps

RELATED