[Pre-EDUCA] จัดการชั้นเรียนที่หลากหลายด้วย DISC

[Pre-EDUCA] จัดการชั้นเรียนที่หลากหลายด้วย DISC
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ดร. ลินดา เยห์ - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อ.กานน คุมพ์ประพันธ์ - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในห้องเรียนครูต้องพบกับนักเรียนที่มีบุคลิกภาพ การแสดงออก และรูปแบบการเรียนรู้ที่ถนัดที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ครูต้องใช้วิธีการจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย คำถามที่สำคัญคือครูจะออกแบบและจัดการชั้นเรียนที่ยอมรับและเคารพความหลากหลายของมนุษย์ได้อย่างไร Workshop นี้จะพาให้คุณครูรู้จักและเข้าใจ DISC model ซึ่งเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาหนึ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจบุคลิกภาพที่หลากหลายของผู้เรียน พร้อมกับการประยุกต์ใช้ DISC model ในการจัดการเรียนรู้และจัดการห้องเรียนที่ให้คุณค่ากับความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนอย่างแท้จริง

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น.