การพัฒนากิจกรรมปู และถิ่นอาศัย แบบวิทย์สนิทศิลป์

การพัฒนากิจกรรมปู และถิ่นอาศัย แบบวิทย์สนิทศิลป์
วิทยากร / สังกัด :
  • นายวันชัย สุขเกษม - นักวิชาการ อพวช.
  • นายชีวสิทธิ์ ปุณยเกียรติ - นักวิชาการ อพวช.

เป็นการพัฒนากิจกรรมที่มีการบูรณาการโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน (Arts-Based Learning) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนศิลปะเข้ากับการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งการสอนสามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนและการพัฒนาทางด้านความคิด ทางอารมณ์ ความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ โดยเน้นไปที่การออกแบบกิจกรรม สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจกับการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตได้แก่ ปู ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องอาศัยทั้งการสังเกต การลงมือปฏิบัติ และการค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้อง