Explorium การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ทางธรรมชาติแห่งศตวรรษใหม่ บนพื้นฐาน Self Discovery Learning

Explorium การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ทางธรรมชาติแห่งศตวรรษใหม่ บนพื้นฐาน Self Discovery Learning
วิทยากร / สังกัด :
  • น.ส.จิตติกานต์ อินต๊ะโมงค์ - นักวิชาการ อพวช.
  • น.ส.จันทรัสม์ โพธิ์สมบัติ - นักวิชาการ อพวช.
  • น.ส.สุภาวดี เที่ยงบางหลวง - นักวิชาการ อพวช.

การอบรมนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิด กระบวนการพัฒนากิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการ “ค้นพบ” ตัวอย่างลักษณะกิจกรรม และบทสะท้อนในการปรับรูปแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ภายใน Explorium รวมถึงนำเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางธรรมชาติในรูปแบบออนไลน์ โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอบรมนี้จะเป็นตัวช่วยให้ครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักการศึกษา หรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศในการเรียน ให้ผู้เรียนมีอิสระการคิดได้อย่างเต็มศักยภาพ