การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองโลก

การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองโลก
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล - ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.จงกลกร เลือดทหาร - โรงเรียนเบญจมราชาลัย
  • อ.พรพรรษ อัมพรพฤติ - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ