นวัตกรรมบนฐานสวนผลไม้...ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม ผ่าน PLC

นวัตกรรมบนฐานสวนผลไม้...ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม ผ่าน PLC
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.อัธยา บุณยรัตเศรณี - โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
  • อ.ปัทมา ฮะยีบิลัง - โรงเรียนควนเนียงวิทยา
  • อ.ปาณิรสา สารสิทธิ์ - โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก