จิตวิทยาการสื่อสารด้วยหัวใจผ่านสื่อออนไลน์จากครูสู่นักเรียน

จิตวิทยาการสื่อสารด้วยหัวใจผ่านสื่อออนไลน์จากครูสู่นักเรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

การสื่อสารด้วยหัวใจที่มีอารมณ์ ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณครูสามารถทำความรู้จักกับความคิด จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก การแสดงออกของพฤติกรรมของนักเรียนได้ โดยเริ่มจากคุณครูดูแลจิตใจของตนเองก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงไปสู่นักเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้มีความสุข สนุก เข้าใจกันและกันเพิ่มมากขึ้น

RELATED