ทักษะการทำงานของครูในสังคมยุคใหม่

ทักษะการทำงานของครูในสังคมยุคใหม่
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ประจักษ์จินต์ โสภณพนิชกุล - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย