การส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมและการจัดการอารมณ์ของเด็กปฐมวัย

การส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมและการจัดการอารมณ์ของเด็กปฐมวัย
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมและการจัดการอารมณ์ของเด็กปฐมวัย มีความสำคัญต่อเด็กในการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ (Social Emotion learning: SEL) ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างรากฐานให้เด็กจะได้พัฒนาอัตลักษณ์ของตนเอง สร้างปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในอนาคต โดยผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเด็กเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ต้องเริ่มจากความเข้าใจเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทางสังคมและการจัดการอารมณ์ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งรู้ขอบข่ายของการเรียนรู้ทางสังคมและการจัดการอารมณ์ ตลอดจนมีแนวทางการส่งเสริมเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม