ปลูกฝังการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมบนเว็บ 5.0 : ศิลปะและเทคโนโลยีภาพในสมอง

ปลูกฝังการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมบนเว็บ 5.0 : ศิลปะและเทคโนโลยีภาพในสมอง
วิทยากร / สังกัด :
  • ศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Assoc.Prof Petronio Bendito (Ph.D.) - Purdue University
  • ผศ.ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร.ธีรวดี ถังคบุตร - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเรียนรู้อารมณ์และสังคม เป็นการตระหนักรู้อารมณ์ตน บริหารจัดการอารมณ์ของตน อันเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำคัญของอารมณ์ที่สามารถเข้าใจตนและผู้อื่น ทำให้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ในสังคมได้ดี การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสามารถปลูกฝังด้วยการฝึกการกำกับอารมณ์และสังคม (Social Emotional Regulation) การศึกษาปริชานประสาทวิทยาศาสตร์ หรือประสาทวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการรับรู้ (cognitive neuroscience) อันเป็นสาขาวิชาที่พัฒนามาจากวิชาจิตวิทยาการรับรู้ (cognitive psychology) สาระสำคัญคือความเข้าใจในการทำงานของจิตใจ (mind) และการมีสติ (consciousness) จากเหตุมายังผล ในขอบข่ายนี้การรู้คิดการกำกับอารมณ์และสังคมมีความสัมพันธ์กับกระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าที่สามารถกำกับให้เกิดกระบวนการรู้คิดหรือ Executive function (EF) ในปัจจุบันเทคโนโลยีตามกรอบของ Web 5.0 ครอบคลุมเว็บที่โยงใย เก็บและสะท้อนแสดงอารมณ์และความรู้สึก (Emotional Web) ตัวอย่าง แอปพลิเคชั่นและอุปกรณ์ที่แสดงภาพการทำงานของสมองในสภาวะอารมณ์ที่แตกต่าง จึงช่วยกระตุ้นการทำความเข้าใจในอารมณ์ตนและบริหารจัดการด้วยการสงบอารมณ์ สมดุลคลื่นสมอง ทำให้เกิดสมาธิที่ดี (Calm, Synchronize, and focus) เทคโนโลยีที่สามารถจับคลื่นสมองและแสดงผลเป็นสีสันและภาพเชิงศิลปะนี้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกความตระหนักรู้และเรียนรู้การกำกับอารมณ์ตนส่งผลต่อการสร้างสัมพันธภาพในสังคมที่ดีขึ้น