เสริมความมั่นใจในการสอน Online ให้เป็น Active Learning

เสริมความมั่นใจในการสอน Online ให้เป็น Active Learning
วิทยากร / สังกัด :
  • ผอ.ฐานันดร์ ไบรนางกูร - ผู้อำนวยการโรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
  • อ.โสภี ภูบาลชื่น - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
  • อ.จุฬารัตน์ แสงสิงห์ - ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
  • อ.นริศา จี่เทศ - ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
  • อ.วิริยา รัตนธารี - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
  • อ.เกศฤดี กลิ่นเมือง - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
  • อ.สกาวรัตน์ โมราศิลป์ - ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
  • อ.วีระศักดิ์ โคตรทา - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา

Workshop นี้เป็นการนำเสนอด้วยวีดิทัศน์การปฏิบัติจริงแระกอบการบรรยาย ในการสอน Online ให้เป็น Active Learning ตามแนวการสอน Collaborative 5 steps โดยนับเวลาเรียนทั้ง Online และการปฏิบัติจริงที่บ้าน