สานฝัน Content Creator : สร้างเสียงที่มีความหมายให้กับเยาวชนไทย

สานฝัน Content Creator : สร้างเสียงที่มีความหมายให้กับเยาวชนไทย
วิทยากร / สังกัด :
  • ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนราชินีบน
  • ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
  • อ.พรชนก ยิ้มแย้ม - โรงเรียนราชินีบน

สถานการณ์ทางสังคมการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า เยาวชนไทยเริ่มส่งเสียงในฐานะพลเมืองที่เข้มแข็งมากขึ้น แต่เสียงดังกล่าวจะเป็นเสียงที่มีความหมายและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ ย่อมต้องเป็นเสียงที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเนื้อหาที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ขึ้นตามหลักวิชาการและหลักคุณธรรม สอดคล้องกับความสนใจของเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล ซึ่งต้องการเป็นผู้สร้างเนื้อหาหรือ content creator เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการแสดงตัวตน การโฆษณาสินค้าและบริการ การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น เป็นต้น สถานการณ์นี้เป็นคำถามสำคัญของครูโรงเรียนราชินีบนว่า “โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนอย่างไรให้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งเสียงทางสังคมการเมืองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์” เป็นที่มาของการวิจัยเพื่อพัฒนารายวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน ๒ ด้านคือ (๑) สมรรถนะการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ (๒) ทักษะการคิดอย่างยั่งยืน (sustainable thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดขั้นสูงที่มุ่งสร้างข้อสรุปหรือคำตอบของประเด็นปัญหานั้น ๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลกระทบของประเด็นปัญหาทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ/หรือวัฒนธรรม รวมถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรของแต่ละชนรุ่น เห็นได้ว่า การคิดอย่างยั่งยืนจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนสามารถผลิตข้อมูลสารสนเทศหรือเนื้อหาที่ถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์

RELATED