กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการสอนพลศึกษาออนไลน์

กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการสอนพลศึกษาออนไลน์
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร.ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้รูปแบบการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนไป สื่อเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับการจัดการเรียนรู้พลศึกษา อย่างไรก็ตาม การสอนและการวัดประเมินผลทางพลศึกษาแบบออนไลน์ยังคงต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางและหลักการพลศึกษา หลักสูตรนี้จะนำเสนอทั้งกระบวนการวิเคราะห์เพื่อออกแบบการสอน การจัดการชั้นเรียน และการวัดประเมินผลทางพลศึกษาแบบออนไลน์

RELATED