สอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้นักเรียนเครียด

สอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้นักเรียนเครียด
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นายวิรัช ผาพิศาล - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้สถานศึกษาต้องมีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ขณะอยู่ที่พักอาศัย การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นรูปแบบหนึ่งที่หลายโรงเรียนนิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ผ่านในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่าการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทำให้ผู้เรียนจำนวนมากเกิดความเครียด ซึ่งสาเหตุของความเครียดได้แก่ บรรยากาศการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่เพิ่มภาระทางปัญญาส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความอารมณ์เชิงลบและความเครียด ดังนั้นผู้สอนจึงควรตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เป็นการเพิ่มภาระทางปัญญาของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่เครียด