การพัฒนา EQ กับการเรียนรู้พัฒนาอารมณ์ผ่านสังคมรอบข้าง (Social Emotional Learning)

การพัฒนา EQ กับการเรียนรู้พัฒนาอารมณ์ผ่านสังคมรอบข้าง (Social Emotional Learning)
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นที่ทราบกันว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความเชื่อมโยงกับความสำเร็จของบุคคลในทุกมิติของชีวิตมากกว่าเชาวน์ปัญญานักเรียนสามารถเรียนรู้เชิงอารมณ์สังคมด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ และกับหลากหลายสถานการณ์ของชีวิต นอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองผู้เป็นต้นแบบที่สำคัญของนักเรียนที่บ้าน ที่โรงเรียนก็มีคุณครูที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ขอเชิญชวนให้คุณครูใช้หลักการเรียนรู้อารมณ์สังคมในการจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่นักเรียนด้วยกัน