ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อ.ดร.นันท์นภัส เกตน์โกศัลย์ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในยุคศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมทุกมิติ ซึ่งพบว่าภาวะสุขภาพของประชาชนยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นกรอบแนวคิดการผลิตครูยุคใหม่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) หรือสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการผสมผสานแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะส่งผลให้คุณครูสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเข้าถึง ทำความเข้าใจ การสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อ จนนำไปสู่การตัดสินใจ แสดงพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อจัดการสุขภาพของตนเอง ทำให้มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ ลดปัญหาสุขภาพ และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ตลอดจนมีสมรรถภาพในการเรียน มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ร่างกายเจริญเติบโตและมีการพัฒนาได้อย่างสมวัย ซึ่งจะทำให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการทำหน้าที่การงานต่อไป