สมรรถนะการสื่อสาร : สมรรถนะสากลสู่หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูู้ภาษาไทย

สมรรถนะการสื่อสาร : สมรรถนะสากลสู่หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูู้ภาษาไทย
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

สมรรถนะการสื่อสาร เป็นสมรรถนะที่ทุกหน่วยงานและองค์กรยอมรับว่า เป็นสมรรถนะหลักสมรรถนะหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ในการกำหนดเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยามนุษย์ โดยทั่วไปเรามักจะเข้าใจว่า สมรรถนะการสื่อสาร คือ การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน แต่แท้ที่จริง ทักษะเหล่านี้เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสมรรถนะการสื่อสาร ที่จะต้องหลอมรวมให้เกิดทั้ง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสื่อ เจตคติที่ดี และความรู้ในตัวภาษาที่เพียงพอจะประยุกต์ในสถานการณ์หรือบริบทจริงได้ด้วย