การโค้ชเพื่อพัฒนาวิชาชีพ : “การสอนเพื่อพัฒนาความสร้างสรรค์เรียนรู้ร่วมแบบ online”

การโค้ชเพื่อพัฒนาวิชาชีพ : “การสอนเพื่อพัฒนาความสร้างสรรค์เรียนรู้ร่วมแบบ online”
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ดร.สุวิมล สพฤกษ์ศรี - ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อ.สราญจิต อ้นพา - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
  • อ.สุปรียา ตันติวีรคุณ - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

การโค้ช เป็นการเรียนรู้และพัฒนาในวิชาชีพในสถานการณ์จริง เป็นวิธีการที่ส่งเสริมและให้เวลาแก่ครูและเพื่อนในการไตร่ตรองสะท้อนคิด สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา โดยสะท้อนไปที่การโค้ช ครู อาจารย์ ในโรงเรียน และโค้ชนักศึกษาครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ศิลปะเป็นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียน ให้เกิดความสร้างสรรค์ ผ่านระบบการเรียนการสอน แบบ online ผู้เข้าฟังจะได้เห็นตัวอย่างของการโค้ชในรูปแบบต่างๆ การสอนในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานวัตกร ในรูปแบบของการสอน online เพื่อยืนยันว่า การสอน online สามารถดำเนินการพัฒนาความสร้างสรรค์ของนักเรียนได้