โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ : รวมพลังการเรียนรู้เพื่อเข้าถึง(ใจ)ครูทุกคน

โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ : รวมพลังการเรียนรู้เพื่อเข้าถึง(ใจ)ครูทุกคน
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ภูริทัต ชัยวัฒนกุล - ครูใหญ่ฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา
  • อ.ผกาพันธุ์ เพชรทอง - รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
  • ผอ.ธนวัฒน์ หมวกเหล็ก - ผู้อำนวยการโรงเรียนจำรัสวิทยา
  • อ.สิปปกร จันทร์แก้ว - ผู้ช่วยหัวหน้าช่วงชั้นมัธยม ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเพลินพัฒนา

พลังเครือข่ายของโรงเรียนเพลินพัฒนาฝ่ายมัธยมเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและไม่ทิ้งนักเรียนและครูไว้ข้างหลังสักคนเดียว (School Partnership as Online Learning Community for No One Left Behind) เป็นการร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทำให้มีโอกาสเข้าถึงการมีส่วนร่วม ลดเวลาค่าใช้จ่ายการเดินทาง และสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้เป็นโอกาสในการพัฒนานักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง