การจัดการเรียนรู้ Online Collaborative Active Learning เพื่อสร้าง High-functioning Classroom ของรร. เพลินพัฒนาฝ่ายมัธยม

การจัดการเรียนรู้ Online Collaborative Active Learning เพื่อสร้าง High-functioning Classroom ของรร. เพลินพัฒนาฝ่ายมัธยม
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ภูริทัต ชัยวัฒนกุล - ครูใหญ่ฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา
  • อ.เกศประภา ศรัณย์ธรรมกุล - โรงเรียนเพลินพัฒนา
  • อ.สริตา มยูขโชติ - โรงเรียนเพลินพัฒนา
  • อ.อัญชุลี นาสา - โรงเรียนเพลินพัฒนา
  • อ.ภิญญาพัชร์ วัชรพันธ์โสภณ - โรงเรียนเพลินพัฒนา
  • อ.พัฒนา มะลิวัลย์ - โรงเรียนเพลินพัฒนา

การจัดการเรียนรู้ Online Collaborative Active Learning เพื่อสร้าง High functioning Classroom ของ รร.เพลินพัฒนาฝ่ายมัธยม เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการออนไลน์เพื่อจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังเพื่อให้เกิดเป็นห้องเรียนประสิทธิภาพสูง ซึ่งต่อจากนี้การเรียนรู้ห้องเรียนอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าด้วย COVID-19 หรืออื่นๆที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต อาจจะต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

RELATED