นวัตกรรมหลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพ

นวัตกรรมหลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพ
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ผศ.ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อ.ดร.สุวิมล สพฤกษ์ศรี - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อ.ดร.อาทิตย์ญา โพธิ์สวย - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
  • อ.ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
  • อ.ดร.มยุรี เจริญศิริ - ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษาเทศบาลนครอ้อมน้อย

นวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ในประเด็นของหลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างขาดไม่ได้ ที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาวงการศึกษา  ในหลากหลายประเด็น หากเมื่อไม่มีนวัตกรรมแล้วนั้นจะทำให้การขับเคลื่อนทางการศึกษาในยุค Disruption หรือยุคหักศอกทางการศึกษา ดำเนินไปได้ยาก จึงอยากชวนกันคิด เห็นแนวทาง จุดประกาย ทำอย่างไรที่จะพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมหลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพ ต่อไป