ครูจะสอนอย่างไรให้เกิดสมรรถนะด้านเจตคติตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ครูจะสอนอย่างไรให้เกิดสมรรถนะด้านเจตคติตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ - เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี

ความยากของหลักสูตรฐานสมรรถนะคือการสอนให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี เพราะเจตคติเป็นการเปลี่ยนแปลงจาก transformative learning Workshop นี้เป็นการให้หลักการ/หลักคิด พร้อมฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อเป็นครูที่สามารถสอนเพื่อปรับเจตคตินักเรียนได้

RELATED