การเปลี่ยนผ่านจากการประเมินอิงมาตรฐาน สู่การประเมินฐานสมรรถนะ

การเปลี่ยนผ่านจากการประเมินอิงมาตรฐาน สู่การประเมินฐานสมรรถนะ
วิทยากร / สังกัด :
  • ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อครูต้องเปลี่ยนผ่านตัวเองจากการศึกษาอิงมาตรฐานการเรียนรู้ สู่การศึกษาฐานสมรรถนะ ครูไม่ใช่ต้องเริ่มต้นทุกอย่างใหม่ทั้งหมด ด้วยความรู้สึกหมดหวังและอ่อนล้า รวมถึงฝืนใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมต่อไป โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม ครูสามารถปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน สื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม ให้ใช้ได้กับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้วยความรู้สึกมีหวังและกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ การบรรยายในครั้งนี้ ต้องการช่วยให้ครูเกิดไอเดียว่า จะเปลี่ยนผ่านสู่การศึกษาฐานสมรรถนะได้อย่างไร โดยใช้ข้อสอบที่ครูมีอยู่แล้ว เป็นเครื่องมือสาธิต จากนั้นจึงเชื่อมโยงผลลัพธ์ของการเปลี่ยนผ่านสู่การประเมินฐานสมรรถนะ เข้ากับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการสอนฐานสมรรถนะ ผู้บรรยายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูจะศึกษาแนวคิดที่นำเสนออย่างค่อยเป็นค่อยไป และฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้ครูเปลี่ยนผ่านสู่การศึกษาฐานสมรรถนะได้อย่างราบรื่น