ตัวตนของเด็ก, EF ของครู

ตัวตนของเด็ก, EF ของครู
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร - ผู้อำนวยการ 101 Educare Center

RELATED