Psychology for Positive Learning Classroom

Psychology for Positive Learning Classroom
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน - ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

Psychology for Positive Learning Classroom หรือ การสร้างจิตวิทยาชั้นเรียนเชิงบวก เป็นการสร้างห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็กๆ เพื่อให้เด็กอยากเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุก และสามารถนำไปแก้ไขปัญหาชีวิตได้ การเรียนรู้จากหัวข้อนี้จะนำท่านไปรู้จักการสร้างจิตวิทยาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบ Positive Learning Classroom